Мэдээ

Анхдагч Ойлголт руу Эргэх нь Нээлттэй сургалт


2018 оны 3-р сарын 16, 17, 18-ны өдрүүдэд, Мандал Рестортод "Анхдагч ойлголт руу эргэх нь" нээлттэй сургалтыг Христийн бүх сүм чуулгануудад зориулан Хотын сүмээс анх удаагаа зохион байгуулж байна. Нээлттэй сургалтад сүм чуулгануудын пастор, ахлагч, удирдагч, бүлгийн удирдагч нар болон чуулгандаа хүмүүст үгийн үйлчлэл хийж буй Христэд итгэгчдэд зориулагдсан болно.
Анхдагч Ойлголт руу эргэх нь